02-1984

යන ඒක තල දෛශික 6 ක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. මෙම දෛශික හයේ සම්ප්‍රයුක්තය වනුයේ,

  1.  
  2.    
  3.    
  4.    
  5.     0

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *