02 – 2004 (50)

පෙන්වා ඇති කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථය ක්‍රියාත්මක වන්නේ + 10V සහ – 10V ක්ෂමතා සැපයුම් මඟිනි. පරිපථයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව (Vout) ආසන්න වශයෙන් කුමක් විය හැකිද ?

(1) + 22 V
(2) – 22 V
(3) + 20 V
(4) + 10 V
(5) – 10 V

Ans; (04)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *