02

සොරකු පසුපස පොලිස් රථයක් නලාවක් නාද කරමින් පසුපස හඹායන අතර සොරාගේ වාහනය තුල වු ශබ්ද අනාවරකයක් මගින් ඔහු පොලිස් රථයේ වේගය නිර්ණය කරනු ලබයි. එම අනාවරකය එක් කෙළවරක් වසන ලද නලයකට අනුරූප උපකරණයක් වේ. නලයේ දිග 10 cm ද පොලිස් රථයේ නලාවේ සංඛ්‍යාතය 600 Hz ද සොරා ගමන් කරන වේගය 10 ms‾¹ ද නලය මූලිකයට අනුරූපව අනුනාද වේ නම් ද පොලිස් රථයේ වේගය,

  1.    768 ms‾¹
  2.    87 ms‾¹
  3.    20 ms‾¹
  4.    140 ms‾¹
  5.    40 ms‾¹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *