02-1998

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට S ධ්වනි ප්‍රභවය, නිශ්චලව සිටින 0 නිරීක්ෂකයෙකු දෙසට සහ ඉවතට චලනය වේ. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය (V0 ) සහ ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය ( VS) අතර අනුපාතය, එනම් (V0/VS) හි අගය 11 නම් නිරීක්ෂකයාට ඇසෙන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතයෙහි උපරිම සහ අවම අගයන්හි අනුපාතය,

  1.   1
  2.   11/10
  3.   12/11
  4.   6/5
  5.   11

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *