02 – 1998

අරය 2 m වූ වෘත්තයක නියත වේගයකින් ගමන් කරන අංශුවක භ්‍රමණ කාලාවර්තය 2 s වේ. වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය දෙසට අංශුවේ ත්වරණය වනුයේ,

1) 1/2 m s-2
2) 2 m s-2
3) 8 m s-2
4) 2π2 m s-2
5)  8π2 m s-2

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *