02 – (1998 -26)

ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්නග
A) පතනය වන ආලෝකයේ තීව්‍රතාව සමග විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වැඩිවේ.
B) පතනය වන ආලෝකයේ තීව්‍රතාව සමග විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම ප්‍රවේගය වැඩිවේ.
C) පතනය වන ආලෝකයේ තරංග ආයාමය සමග විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම ප්‍රවේගය වැඩිවේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
(1) Aපමණක් සත්‍යවේ.
(2) B පමණක් සත්‍යවේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A හා B පමණක් සත්‍යවේ.
(5) A හා C පමණක් සත්‍යවේ.

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *