02 – (1997 – 20)

මිටියක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි A,B සහ C ලක්‍ෂ්‍යය වටා එකම කෝණික ත්වරණයකින් පද්දනු ලැබේ. අවශ්‍ය වන ව්‍යාවර්ත පිළිවෙලින් τA, τහා τC  නම්,

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *