02-1989

ගැල්වනෝමීටරයක් නොසැලෙන ධාරා ප්‍රභවයකට සන්ධිකර ඇත. මෙම ගැල්වනෝමීටරය හරහා උප පථයක් සම්බන්ධ කරන ලදී. මෙසේ කරන ලද,

  1. ගැල්වනෝමීටරයට අඩු ප්‍රතිරෝධයක් ඇත.
  2. ගැල්වනෝමීටරයට අඩු සංවේදිතාවක් ඇත.
  3. ගැල්වනෝමීටරය හරහා පෙරට වඩා වැඩි වෝලටීයතාවක් ඇත.
  4. ගැල්වනෝමීටරය තුල පෙරට වඩා අඩු ධාරාවක් ඇත.
  5. ගැල්වනෝමීටරයේ පාඨාංකය මුල් අගයේ ම පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *