02- (1988-27)

පරිපූර්ණ වායුවක මවුලයක් ඝර්ෂණයෙන් තොර පිස්ටනයක් සහිත සිලින්ඩරයක් තුළ සිරකර ඇත. මෙම වායුවේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය T වේ. පීඩනය නියතව තබා මෙම වායුව එහි පරිමාව දෙගුණ වන තෙක් රත් කරන ලදී. මවුලික වායු නියතය R නම්, පරිමාව වැඩි වීමේ දී වායුව විසින් කරන ලද කාර්යය,

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *