02 -1987

තහඩුවක්A ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට, එය AB රේඛාව සිරස්ව සිටින සේ රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට නිශ්චලව පවතී. B ලක්‍ෂ්‍යයට D ස්කන්ධයක් ඈඳා,තහඩුව m ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට CD රේඛාව සිරස්ව සිටින සේ එය නිශ්චලව පවතී. තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටියේ,


1) 0 ලක්‍ෂ්‍යයේ ය.
2) A සහ O අතර ය.
3) B සහ O අතර ය.
4) C සහ O අතර ය.
5) D සහ O අතර ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *