02 -1983

තීර්යක් ස්පන්දනයකට දිග තිරස් තන්තුවක එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවර දක්වා ගමන් කිරීමට 0.1s කාලයක් ගතවන බව නිරීක්‍ෂණය කරන ලදී. තන්තුවට ආතතිය සපයා ඇත්තේ එය කප්පියක් වටා යවා, තන්තුවේ ස්කන්ධය මෙන් 100 ගුණයක ස්කන්ධයක් ඇති භාරයකට ඇඳීමෙනි. තන්තුවේ දිග කොපමණ ද ? තන්තුවේ සිරස් කොටසේ දිග නොගිණිය හැකි තරම් බව උපකල්පනය කරන්න.
1) 1 m
2) 5 m
3) 10 m
4) 50 m
5) 100 m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *