02 – (1983)

අරය r වන කල්පිත වෘත්තයක කේන්ද්‍රයෙහි+q1 ආරෝපණයක් පිහිටා ඇත. වෙනත්ආ+q2රෝපණයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පථයඔස්සේ,අනන්තයේ සිට C ලක්ෂ්‍යය දක්වා ගෙන ඒම සඳහා අවශ්‍ය වන ශක්තිය,

  1. q1q2/(4πε0)r+1/4 2πrq1q2/(4πε0)r2+r√2.2q1q2/(4πε0)r2
  2. q1q2/(4πε0)r2+1/4 2π.q1q2/(4πε0)r2 + √2.2q1q2/(4πε0)r2
  3. q1q2/(4πε0)r+r√2 .2q1q2/(4πε0)r2
  4. q1q2/(4πε0)r2
  5. q1q2/(4πε0)r

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *