02-1983

දිග කම්බියක්, රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට A ලක්ෂයේදී ස්පර්ශ නොවී අරය r වන වෘත්තාකාර පුඩුවක් සෑදෙන අන්දමට නමා ඇත. කම්බිය තුළින් I ධාරාවක් ගලා යන විට, පුඩුවේ කේන්ද්‍රයෙහි චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වය,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *