02 – 1983

වස්තුවක ත්වරණය (a) කාලය (t) සමග විචලනය වන ආකාරය ඉහත රූපයෙහි දක්වා ඇත. පහත දි ඇති ප්‍රවේගය (v) කාල (t) ප්‍රස්තාර වලින් කුමක් වස්තුවේ චලිතය හොඳින්ම නිරූපනය කරයි ද ?

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *