02 – (1983 – 47)

උෂ්ණත්වය t වලදී මධ්‍යන්‍ය පරිමා ප්‍රසාරණතාව aw සහ ඝනත්වය ρw වන ජලය, බීකරයක අඩංගු වේ. උෂ්ණත්වය t වලම තිබෙන ඝනත්වය ρL(>ρw) වන ජලය සමඟ මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව්‍යයකින් කුඩා ප්‍රමාණයක් බීකරයට වත් කරනු ලැබේ. ද්‍රවයේ මධ්‍යන්‍ය පරිමා ප්‍රසාරණතාය aL නම්, ද්‍රවය ජලය තුළ පාවීමට පටන් ගන්නා උෂ්ණත්වය,

(1) (ρw –  ρL) / (ρL aw  –  ρwaL) + t
(2) (ρw –  ρL) / (ρL aL  –  ρwaw) + t
(3) (ρw –  ρL) /[( aw  –  aLL] + t
(4) (ρw –  ρL) /[( aw  –  aLw ] + t
(5) (ρL –  ρw) / [( ρL  –  ρw) ( aL  –  aw)]+ t

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *