02-1983

1 සහ 2 සමාන්තර ආලෝක කිරණ දෙක D නැමැති ප්‍රකාශ උපකරණයක් මත පතිත වී රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි පතන කිරණවලට සමාන්තරව නිර්ගත වේ. පතිත සහ නිර්ගත කිරණ බොහෝ දුරට සමාන තීව්‍රතා සහිත වේ. d නැමැති ප්‍රකාශ උපකරණය වීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇත්තේ,

  1.   තල දර්පණයකි.
  2.   වීදුරු ප්‍රිස්මයකි.
  3.   සෘපුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියකි.
  4.   උත්තල දර්පණයකි.
  5.   අවතල දර්පණයකි.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *