02-1983

අභ්‍යන්තර අරය r හා r 2 වන A සහ B වීදුරු කේශික නල දෙකක්, රූපයේ පෙනෙන අයුරු C නම් සිහින් නලයකින් සම්බන්ධ කොට ඇත. B නළයේ උඩු කෙළවර ඇවුරුම් කර ඇත. නළ දෙකෙහි ජල මට්ටම් සමාන වනතෙක් A නලයට පෘෂ්ඨික ආතතිය T වන ජලය වත් කරනු ලැබේ. වීදුරු හා ජලය අතර ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය නම් ද වායුගෝලීය පීඩනය π නම්, කේශික නලය තුළ පවත්වා ගත හැකි උපරිම පීඩනය,

  1.   π
  2.   π + 2T/ r 2
  3.   π + 2T/r + 2T/ r 2
  4.   π – 2T/r 1 + 2T/ r 2
  5.   π +2T/r 1   – 2T/ r 2

Ans (04)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *