02 -1982

පයිප්ප දෙකකින් එකක එක් කෙළවරක් වසා ඇති අතර අනෙකෙහි දෙකෙළවරම විවෘතව ඇත. මෙම පයිප්ප වල පළමු උපරිතාන එකම සංඛ්‍යාතය සහිත වේ නම් එම පයිපවල දිග අතර අනුපාතය පිළිවෙලින්,

1) 1 : 4

2) 1 : 2

3) 3 : 4

4) 4 : 3

5) 2 : 1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *