02 – 1982

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වක්‍ර ගමන් මාර්ගයක A ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට ස්කන්ධය m  වූ අංශුවක් V0 තිරස් ප්‍රවේගයෙන් ගමන් ආරම්භ කරයි. DE නැමැති ක දිගකින් යුත් තිරස් කොටස හැරුණු විට ගමන් මාර්ගය ඝර්ෂණය රහිත වේ. D සහ E අතර ක්‍රියා කරන නියත ඝර්ෂණ බලයකට යටත්ව අංශුව E ලක්‍ෂ්‍යයේ දී නිශ්චලතාවට පැමිණේ නම් මන්දනයෙහි විශාලත්වය,

(Ans: 2  )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *