02 – (1982-04)

වීදුරු තුළ රසදිය උෂ්ණත්වමානයක් ප්‍රයෝජනයට ගෙන උණුසුම් ද්‍රවයක උෂ්ණත්වය මැනීමේ දී ලැබෙන පාඨාංකය උෂ්ණත්වමානයෙහි බල්බය ගිල්වීමට කලින් ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වයට ස්වල්ප වශයෙන් අඩු වනුයේ,

(A) උෂ්ණත්වමානයෙහි බල්බය ද ප්‍රසාරණය වන නිසාය.
(B) ද්‍රවයෙහි තාප ශක්තියෙන් ස්වල්පයක් වීදුරු රත් කිරීමට ප්‍රයෝජනයට ගන්නා නිසාය.
(C) රසදියවලට ඉහළ තාපජ සන්නායකතාවයක් ඇති නිසාය.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
(1)  B පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A,Bසහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *