02 – 1981

සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ ඇති සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක

1) වස්තුව ඇසේ සිට 25 cm ක් දුරින් තබනු ලැබේ.
2) වස්තුව අවනෙතෙහි නාභියේ තබනු ලැබේ.
3) අවනෙත අභීසාරී කාචයක් ද උපනෙත අපසාරී කාචයක්ද වේ.
4) කෝණික විශාලනය යනුවෙන් හදුන්වන්නේ ඇසේ සිට 25 cm ක් දුරින් වස්තුවක් ප්‍රතිබිම්බයත් දෙකම ඇති විට එම දෙක මගින් ඇසෙහි සාදන කෝණය අතර අනුපාතය වේ.
5) උපනෙතේ සහ අවනෙතේ නාභිදුරවල් අතර අනුපාතය කෝණික විශාලනය වේ.

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *