02-1981

ආවර්ත බලයක් යොදා යම් දෝලකයක් කම්පනය වීමට සැලැස් වූ විට එම දෝලකය කෘත කම්පන ඇති කරතැයි කියනු ලැබේ. කෘත කම්පනයේ විශේෂ අවස්ථාවක් වන අනුනාදය ඇති වන්නේ,
  • A) ආවර්ත බලයේ සංඛ්‍යාතය දෝලකයේ සංඛ්‍යාතයට සමාන වූ විටය.
  • B) දෝලකයේ ශක්තිය උපරිම විටය.
  • C) ආවර්ත බලයේ විස්තාරය දෝලකයේ විස්තාරයට සමාන වූ විටය.

මේ ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

  1. A පමණි.
  2. B පමණි.
  3. C පමණි.
  4. A සහ B පමණි.
  5. A සහ C පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *