02-1981

තිරස් සර්පිල දුන්නක එක් කෙළවරක් B ලක්ෂ්‍යයට සවිකර ඇත. අනෙක් කෙළවරේ Q1 ආරෝපණයක් ඇත. සර්පිල දුන්න මත බාහිර බල කිසිවක් නොමැති අවස්ථාවේ දී Q1 ආරෝපණය A ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටයි. දික්කරන ලද BA රේඛාව මත A ලක්ෂ්‍යයේ සිට X දුරින් Q2 ආරෝපණය තැබූ විට දුන්නේ හැකිළෙන ප්‍රමාණය 4 X වේ. එම දුන්නේ X හැකිළුමක් ලබා ගැනීම අප බලාපොරොත්තුව නම්,Q2 ආරෝපණය තැබිය යුත්තේ A ලක්ෂ්‍යයේ සිට,

  1.  2 X දුරින් වේ.
  2.  4 X දුරින් වේ.
  3.  5 X දුරින් වේ.
  4.  9 X දුරින් වේ.
  5.  10 X දුරින් වේ.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *