02-1981

යම් මිනුම් උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9ක් වර්නියර් පරිමාණයේ කොටස්  10 කට බෙදා ඇත. මෙම උපකරණයේ කුඩාම මිනුම, ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් වලින්,

  1.   0.01 වේ.
  2.   0.001 වේ.
  3.   0.1 වේ.
  4.   0.05 වේ.
  5.   0.2 වේ.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *