02-1980

රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇත්තේ ඝර්ෂණ රහිත කප්පියක් වටා යවා ඇති සැහැල්ලු තන්තුවකි. තන්තුවේ එක පැත්තක වඳුරෙක් එල්ලී ඇති අතර එහි අනික් කෙළවරෙහි වඳුරා සිටින මට්ටමින් ම උගේ බරට සමාන දර්පනයක් එල්ලා ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. වඳුරාට දර්පනයෙන් ස්වකීය ප්‍රතිබිම්බය දැකීමෙන් වැළකිය හැක්කේ,

(A) තන්තුව දිගේ ඉහළට නැගීමෙනි.

(B) තන්තුව දිගේ පහළට බැසීමෙනි.

(C) තන්තුව අත හැරීමෙනි.

මෙම ප්‍රකාශනයන්ගෙන්,

1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.

2) B පමණක් සත්‍ය වේ.

3) C  පමණක් සත්‍ය වේ.

4) A,B සහ C සියල්ල සත්‍ය ය.

5) A,B  සහ C සියල්ල අසත්‍ය ය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *