02 – (1980)

නිශ්චලව පවතින ද්‍රවයක් තුළ පීඩනය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A) භාජනයෙහි ද්‍රවය ස්පර්ශ වී ඇති සෑම තැනකම පීඩනය නිසා ඇති කෙරෙන බලය භාජනයේ පෘෂ්ඨයට ලම්බක වේ.
(B) ද්‍රවයක් තුළ ඇති ඕනෑම ලක්‍ෂ්‍යයකදී, පීඩනය නිසා පෘෂ්ඨයක් මත ඇති කෙරෙන බලයෙහි විශාලත්වය පෘෂ්ඨයේ දිශානතිය මත රඳා පවතී.
(C) පැතලි පතුළක් සහිත භාජනයක පතුල මත ඇති කෙරෙන බලය, පතුලෙහි පීඩනය සහ ක්‍ෂේත්‍රඵලයේ ගුණිතය වන අතර, එම බලය භාජනයේ ඇති ද්‍රවයේ බරට, සමාන, වඩා විශාල හෝ වඩා කුඩා විය හැකිය.
මෙම ප්‍රකාශයන්ගේ,
1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *