02 – 1980

නියත වේගයකින් ගමන් කරන දුම්රිය මැදිරියක වාඩි වී සිටින ළමයෙක් , කෙළින්ම මැදිරිය තුළ ඉහළ අවකාශයට බෝලයක් විසි කරයි. ඔහු මුහුණ ලා සිටින්නේ දුම්රිය චලනය වන දිශාවට නම් දුම්රිය මැදිරිය තුළ හුළං හැමීමක් නොමැතිවිට පහත සඳහන් ප්‍රකාශණයන්ගෙන් කුමක් සත්‍ය වන්නේ ද?

1)බෝලය වැටෙන්නේ ඔහුගේ පිටුපසට ය.
2) බෝලය වැටෙන්නේ ඔහුගේ ඉදිරියට ය.
3) බෝලය වැටෙන්නේ ඔහුගේ වම් දිශාවට ය.
4) බෝලය වැටෙන්නේ ඔහුගේ දකුණු දිශාවට ය.
5) බෝලය ඔහුගේ අතට ම වැටෙයි.

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *