02-1980

රූපවාහිනී තරංග වල තරංග ආයාමයේ විශාලත්වය දළ වශයෙන්,

  1. කිලෝමීටර වේ.
  2. ආලෝක වර්ෂ වේ.
  3. සෙන්ටි මීටර වේ.
  4. මයික්‍රෝ මීටර වේ.
  5. ඇංස්ට්‍රෝම් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *