02 – 1980

මෙහි පෙනෙන පරිපථයෙහි AC මගින් ඒකාකාර ප්‍රතිරෝධ කම්බියක් නිරූපණය වන අතර V මගින් නිරූපණය වන්නේ වෝල්ට් මීටරයකි. B සහ C ලක්‍ෂ්‍ය එකට සම්බන්ධ කර ඇතිනම් D නැමැති ස්පර්ෂකය A සිට C දක්වා ගමන් කරන විට වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංකයේ වෙනස්වීම (v) මෙහි දක්වා ඇති චක්‍රයන්ගෙන් කුමක් මගින් නිරූපණය වන්නේද?

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *