02-(1980-31)

ඉතා ගැඹුරු ජලාශයක ජල පෘෂ්ඨයේ සිට මුදා හරින ලද ගල් කැටයක වේගය (S) එහි කාලය (t) අනුව වෙනස් වන අන්දම පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් කවර ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

 

( Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *