02-1980

ස්කන්ධය ග්රෑම් 500 ක් සහ ග්රෑම් 100 ක් බැගින් වූ ඊයම් ගෝල දෙකක් සැහැල්ලු තන්තුවක දෙකෙළවර ගැට ගසා ඇත. මෙය උස ගොඩනැගිල්ලක මුදුනේ සිට අතහැරිය විට දුස්ස්‍රාවිතා ආචරන නොසළකා හරින්නේ නම් එය වැටීමේ දී තන්තුවේ ආතතිය වන්නේ,

  1.   0
  2.   ග්රෑම් 100
  3.   ග්රෑම් 400
  4.   ග්රෑම් 500
  5.   ග්රෑම් 600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *