01 – 1980

රූපයේ පෙනෙන්නේ වර්තන අංකය n සහ n2 වූ මාධ්‍ය දෙකක්, වර්තන අංකය ng වූ උත්තල කාචය හරහා ගමන් කරන කිරණයක් සම්බන්ධව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.


(A) n1<ng<n2 විය යුතුය.
(B) n1>ng>nවිය යුතුය.
(C) n1=ng=n2  වේ.

මෙම ප්‍රකාශවලින්,
1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A සහ C යන දෙකම සත්‍ය වේ.
5) B සහ C යන දෙකම සත්‍ය වේ.

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *