02-1988

දෙන ලද විභවමාන පරිපථයෙහි කම්බියෙහි සංතුලන දිග l,R ප්‍රතිරෝධයෙන් ස්වායත්ත බව නිරීක්‍ෂණය කරන ලදී. මීට හේතුව ලෙස පහදා දීම විය හැක්කේ,

  1.    P කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉතා විශාල වීමය.
  2.    P කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වීමය.
  3.    Q කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉතා විශාල වීමය.
  4.    Q කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වීමය.
  5.    විභවමාන කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය ඉතා විශාල වීමය.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *