01-1981

හා නම් වූ දෛශික දෙකක් PQRS දෛශික සමාන්තරාස්‍රයක, P පොදු මූල ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට ඇඳ ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A)  PR විකර්ණයෙන් (+ )නිරූපණය කෙරේ.
  • B)  QS විකර්ණයෙන් () නිරූපණය කෙරේ.
  • C)  QS විකර්ණයෙන් () නිරූපණය කෙරේ.

මෙම ප්‍රකාශ වලින්, සත්‍ය වන්නේ,

  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   C පමණි.
  4.   A,B පමණි.
  5.   A,C පමණි.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *