01 – 2001 (41)

කාරකාත්මක වර්ධකයකට ජවය සපයා ඇත්තේ ± 15V සැපයුම් වෝල්ටීයතා මගිනි.
V1 හා V2 මගින් ප්‍රදාන වෝල්ටීයතාවයන්ද, V0 මගින් ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයද නිරූපනය වේ නම් (V1 – V2 ) සමගV0 හි විචලනය වඩාත් ම හොදින් නිරූපණය වන්නේ,

 

Ans; (02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *