01-1997

වාතය තුළ දී ධ්වනි ප්‍රවේගය මෙන් 1/4 ක ප්‍රවේගයකින් යුතුව ධ්වනි ප්‍රභවයක් නිශ්චල නිරීක්‍ෂකයෙක් දෙසට චලනය වේ.


යන අනුපාතයෙහි අගය වන්නේ,

  1.   1/4
  2.   1/2
  3.   3/4
  4.   4/3
  5.   4

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *