01 – 1998

තන්තුවකට ගැට ගසන ලද ස්කන්ධයක් සුමට තිරස් මේසයක් මත ඒකාකාර වෘත්තාකාර චලිතයක් ඇති කරයි. තන්තුව කැඩී ගිය හොත් ස්කන්ධය
1) අරීය ලෙස ඉවතට සරල රේඛාවක ගමන් කරයි.
2) අරීය ලෙස ඇතුළතට සරල රේඛාවක ගමන් කරයි.
3) වෘත්තයට ස්පර්ශක ලෙස සරල රේඛාවක ගමන් කරයි.
4) වෘත්තයෙන් ඉවතට වක්‍රාකාර පථයක ගමන් කරයි.
5) එම වෘත්තාකාර පථයේ ම දිගටම ගමන් කරයි.

(Ans: 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *