01 – 1998

ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සහ පරිණාමකයක් සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සංඥාවක වෝල්ටීයතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා මෙම උපාංග දෙකම යොදා ගත හැකි ය.
(B) කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සංඥාවක ධාරාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා මෙම උපාංග දෙක ම යොදා ගත හැකිය.
(C) කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සංඥාවක ක්ෂමතාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා මෙම උපාංග දෙකෙන් එකක් වත් යොදා ගත නොහැකි ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,
(1) A පමණි.
(2) B පමණි.
(3) A සහ B පමණි.
(4) A සහCපමණි.
(5) A B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *