01 – 1997

ශිෂ්‍යයෙක් තුනී කඩදාසි තීරුවක් තම යටි තොළට පහළින් තබා එය මතින් තිරස් අතට වාතය පිඹියි. කඩදාසි තීරුවේ එක් පැත්තක වර්ගඵලය A ද, එහි ස්කන්ධය m ද නම් කඩදාසිය තිරස් පිහිටුමක රැක ගැනීම සඳහා වාතය පිටවිය යුතු වේගය v (වාතයේ ඝනත්වය =ρ)

1) v = (2mg/ρA)1/2
2) v = (mg/ρA)1/2
3) v = (mg/2ρA)1/2
4) v = (3mg/ρA)1/2
5) v = (mg/3ρA)1/2

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *