01 – 1997

අක්‍ෂය වටා අවස්ථිති ඝූර්ණය 2Kgm2 වූ භ්‍රමණය වන ජව රෝදයකට20 Nm වන නියත බල යුග්මයක් යෙදීමෙන් 20 s කාලයක් තුළ දී නිශ්චලතාවට ගෙන එන ලදී. ජව රෝදයේ ආරම්භක කෝණික ප්‍රවේගය rads-1 වලින්,
1) 50
2) 100
3) 200
4) 400
5) 800

(Ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *