01-1989

පහත දැක්වෙන මිනුම් උපකරණ අතුරෙන් වෝල්ටියතාවය මැනීම සඳහා පාවිච්චි කළ නොහැක්කේ කුමක්ද ?

  1. සලදඟර ගැල්වනෝමීටරය
  2. විභවමානය
  3. විද්්‍යුත්ධරය
  4. ස්වර්ණ පත්‍ර විද්්‍යුත් දර්ශකය
  5. කැතෝඩ කිරණ දෝලනේක්ෂය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *