01-1987

දිග L සහ ප්‍රතිරෝධය R වූ ඒකාකාර කම්බියක් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r සහ වි.ගා.බ. E වූ බැටරියක් හරහා සම්බන්ධ කොට ඇත. ඉතා විශාල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වෝල්ට්මීටරයක් කම්බියේ එක් කෙළවරකට සහ එම කෙළවරේ සිට X දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකට රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට සම්බන්ධ කොට ඇත. වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය V සහ X දුර අතර සම්බන්ධතාව වනුයේ,

  1.    V = E/RX
  2.    V = E/LX
  3.    V = E/(R+r)X
  4.    V = [E/R+r) ] [X/L]
  5.    V = [E/(R+r)]  [R/L] X

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *