01 – 1983

මිනිසෙකුට මීටර් කිහිපයකට වඩා දුර පැහැදිලිව නොපෙනේ. ඔහු පෙලෙන්නේ,
1) අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට අවතල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
2) අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට උත්තල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
3) දුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට අවතල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
4) දුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට උත්තල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
5) තනි කාචයකින් නිවැරදි කළ නොහැකි අක්‍ෂි දෝෂයකිනි.

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *