01 – 1982

එක් කෙළවරක් වසා ඇති අනුනාද නලයක් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය පහත දැක්වෙන කවරක් ද ?

1)  මූලික සංඛ්‍යාතය උෂ්ණත්වයෙහි වැඩි වීමත් සමඟ වැඩි වේ.

2)  පළමු උපරිතානයෙහි සංඛ්‍යාතය මූලික සංඛ්‍යාතය මෙන් දෙගුණයක් වේ.

3)  දෙවන උපරිතානයෙහි සංඛ්‍යාතය දෙවන ප්‍රසංවාදයෙහි සංඛ්‍යාතයට සමාන වේ.

4)  වාතයෙහි උපරිම පීඩනය ඇති වනුයේ නලයෙහි විවෘත කෙළවරෙහි ය.

5)  නලය සඳහා ආන්ත ශෝධනයක් නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *