01-1982

රූපයෙහි පෙන්වා ඇති අයුරු භාජනයකට සර්වසම දණ්ඩ චුම්බක දෙකක් ඒවායේ N ධ්‍රැව එකට සිටින ලෙස තිරස් මේසයක් මත තබා ඇත. චුම්බකවල අක්ෂ පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට (H ට) ලම්බක වේ. චුම්බක අවට උදාසීන ලක්ෂ්‍ය කොපමණ තිබේද?

  1.   1 කි.
  2.   2 කි.
  3.   3 කි.
  4.   4 කි.
  5.   කිසිවක් නොවේ.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *