01-1982

පැත්තක දිග a වන ඝනයක් විවෘත අවකාශයෙහි නිදහස්ව අවලම්බනය කර ඇත. එයට q ආරෝපණයක් ලබා දෙනුයේ එම ආරෝපණය එහි පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය මත ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත වන අයුරුය. ඝනකයේ එක් මුහුණතක කේන්ද්‍රයට යන්තම් පිටතින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යය විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය ලබා දෙනුයේ,

  1.   q/ε0 වලිනි.
  2.   qε0/6a²වලිනි.
  3.   q²/ε0 වලිනි.
  4.   q²/6ε0a²වලිනි.
  5.   q/6ε0a²වලිනි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *