01-1982

වර්තන අංකය μ1 වූ ABC ප්‍රිස්මය ද වර්තන අංකය μ2 වූ CBD ප්‍රිස්මය ද CB මුහුණත හරහා රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු අලවා ඇත. ආලෝක කිරණයක් AB මුහුණත මත E හි දී පතිත
වනුයේ AB හි යන්තම් ගෑවෙමින් වන අතර එම කිරණය BC මුහුණත F හිදී පසුකර යනුයේ නැවත රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු BD හි යන්තම් ගෑවෙමිනි. CB, EF ට ලම්බක වේ.

කිරණයේ මුළු අපගමණය,

  1.   sin‾¹ (1/μ1) + sin‾¹ (1/μ2) වේ.
  2.   90° + sin‾¹ (1/μ1) + sin‾¹ (1/μ2) වේ.
  3.   180° – sin‾¹ (1/μ1) – sin‾¹ (1/μ2) වේ.
  4.   180° – sin‾¹ (1/μ1) + sin‾¹ (1/μ2) වේ.
  5.   180° + sin‾¹ (1/μ1) – sin‾¹ (1/μ2) වේ.

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *