01-1982

පෙන්වා ඇති සැකැස්මෙහි පෘෂ්ඨික ආතතිය T සහ ඝනත්වය ρ වූ ජලය, අරය r වූ කේශික නලය තුළ H උසකට ඉහළ නැග ඇත. වායුගෝලීය පීඩනය π නම් P හිදී පීඩනය,

  1.     π + Hρg + 2T/r
  2.     π – Hρg + 2T/r
  3.     π – Hρg – 2T/r
  4.     π
  5.     ශුන්‍ය වේ.

Ans (04)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *