01 – 1982

රික්තයක් තුළ දී විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයකට f වූ සංඛ්‍යාතයක් ද λ වූ තරංග ආයාමයක් ද ඇත. මෙම තරංගය වර්තන අංකය μ වූ මාධ්‍යයක් තුළට ඇතුල් වෙයි.

පහත දී ඇති ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

a) මාධ්‍ය තුළ දී ද තරංගයෙහි සංඛ්‍යාතය f වේ.
b) මාධ්‍ය තුළ දී තරංගයෙහි ප්‍රවේගය fλ වලට අඩු වේ.
c) μ = fλ / (මාධ්‍යය තුළදී තරංගයෙහි ප්‍රචාරණ ප්‍රවේගය)

ඉහත ප්‍රකාශවලින්
1) a පමණක් සත්‍ය වේ.
2) a සහ b පමණක් සත්‍ය වේ.
3) b සහ c පමණක් සත්‍ය වේ.
4) a සහ c පමණක් සත්‍ය වේ.
5) ඉහත සදහන් සියල්ල සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *