01 – (1982-22)

පරිපූර්ණ වායුවක අචල ස්කන්ධයක් අවස්ථා විපර්යාසයකට භාජනය වේ. පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.
(A)මෙම ක්‍රියාවලියේ දී වායුව කාර්යය කරන අතර එහි අභ්‍යන්තර ශක්තිය නොවෙනස්ව පවතී.
(B)මෙම ක්‍රියාවලිය සමෝෂ්ණ වේ.
(C) මෙම ක්‍රියාවලියේ දී පරිමාව නියතව පවතී.
ඉහත ප්‍රකාශවලින්,
1) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
2) A සහC පමණක් සත්‍ය වේ.
3) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) B පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *